ANBI KERKRENTMEESTERS

Algemene gegevens
RSIN/fiscaal nummer van de nieuwe Protestantse Gemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen: 825646376
De Protestantse Gemeente te Rossum – Hurwenen en de Hervormde Gemeente te Heerewaarden zijn in januari 2018 samengegaan onder de naam: Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. De nieuwe gemeente heeft een nieuw ANBI nummer gekregen dat u kan gebruiken voor de aangifte van 2018/2019, voor giften die na 26-01-2018 zijn gemaakt.
Scriba:
R. de Koeijer-Meijer
Postadres:
Variksestraat 3
6624AP Heerewaarden
email: reina.de.koeijer@kpnmail.nl
A. De Gemeente
De Protestantse Tweestromengemeente is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (Kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 als volgt omschreven:
“Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (Ordinantie 2, artikel 1, lid 1 van de Kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
Klik hier voor de Kerkorde van de PKN
De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (algemeen nut beogende instelling, goed doel) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Tweestromengemeente
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit: 1 predikant, 2 ouderlingen, 3 diakenen waarvan 1 diaken van 100% en 2 diakenen elk 50% , en 2 kerkrentmeesters , die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van deProtestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen kunt u vinden via deze link:
Klik hier voor het beleidsplan
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Klik hier voor Arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming.
De Protestantse Tweestromengemeente kent:
Het Verbeek pastoraatfonds, datonder andere wordt gebruikt voor het verstrekken van kinderbijbels als felicitatie bij de geboorte van een kind bij ingeschreven gemeenteleden.
Het Nukoop fonds dat wordt aangewend voor bijzondere investeringen te verbetering van het interieur van de kerk.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Het onderhoud van het monumentaal kerkgebouw van Rossum is in handen van de restauratiecommissie.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers, en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.