ANBI DIACONIE

De diaconie

De diaconie volgt, waar dat past, het collecterooster van de PKN betreffende Kerk in Actie.
Altijd word financiële steun verleend in noodsituaties. Daarnaast werkt de diaconie met een eigen collecterooster. Zo is er elke laatste zondag van de maand een speciaal diaconaal doel, waar we aandacht hebben voor plaatselijk of regionale doelen.

De diaconie is nauw betrokken bij het Heilig Avondmaal.

Onze steun komt ten goede aan mensen in uitzichtloze situaties, die door geldelijke bijdragen en mogelijk persoonlijke zorg weer perspectief krijgen.

Regelmatig zamelen we voedsel in voor de voedselbank. Houden hier extra collectes voor en de diaconie vult hier een bedrag aan toe.

Steun wordt gegeven zonder onderscheid van geloof, ras en geaardheid. De steun die wij geven bevordert waar mogelijk duurzame productie en gebruik van het land.

We geven graag steun aan kinderen, met name Edukans en de stichting Mensenkinderen.

Samen met de gemeente Kerkdriel steunen we een project van de Stichting Mensenkinderen, drie warme maaltijden per week, voor kinderen in Albanië in een voorstadje van Tirana. In Shkoza woont Vera Piperku en haar betrokken gezin. Vera is een Albanese dame met een groot hart. Zij heeft het opvangcentrum Seed of Hope opgericht, waar zij aan driehonderd kinderen uit Shkoza drie keer per week een gezonde maaltijd verstrekt.
Hieraan geven we maandelijks een bijdrage en collecteren daar ook regelmatig voor. De collecte elke maand in de dienst in het Woonzorgcentrum de Vaste Burcht is ook hiervoor bestemd.

We bezorgen in de adventstijd en in de stille weken bij de 80+ en zieke mensen een kalender met korte verhaaltjes, gebeden en Bijbelteksten.

Jaarlijks hebben we een ontmoeting met de asielzoekers uit de omgeving.

Onder verantwoording van de diaconie verzorgd de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) meerdere activiteiten tbv de oudere medemens, denk hierbij aan de maandelijkse bingo middag, op de eerste donderdag van de maand, maar denk ook aan zangmiddagen. Alle “spontane ”acties worden gesteund door de diaconie, als dit past in ons beleid en we staan altijd open voor goede ideeën.

Ook de breiclub in Heerewaarden kan rekenen op de steun van de diaconie. Zij breien o.a. voor de Waakmand, maar ook voor Roemenië en maken bijvoorbeeld ook knuffels voor het ziekenhuis in Tiel.

Naast deze vaste activiteiten maken we ons ook hard voor zaken die urgent zijn, bijvoorbeeld het mede ondersteunen van een Oekraïens gezin.

We hebben zeker aandacht voor rampen en noodhulp en regelmatig verdubbelen we deze collectes, wat de gemeenteleden weer stimuleert “om gul te geven”.

Door heel transparant te zijn naar de gemeente, lukt het ons heel goed om de gemeente erbij te betrekken, die hierdoor zeer actief is.

Ook dragen we zorg voor het bloemenfonds en worden de bloemen betaald bij bezoekwerk, ziekte, jubilea, ouderenwerk etc.

Diaconaal zien we ook als taak om zangdiensten te organiseren, zodat we, laagdrempelig, eenieder kennis laten maken middels het organiseren van deze ochtenden, waarbij ook koren uitgenodigd worden.
De speciale diensten met koren kunt u hier vinden [LINK]

Leden Diaconie:
Gerrit Amsing, voorzitter, g.amsing@kpnmail.nl
Wim de Vries, penningmeester, wimdiaconie@gmail.com
Wilma van Boxel, secretaresse, m.boxel@planet.nl
Josien van der Sluys, josienvandersluijs@hetnet.nl

Bankrekening:
NL11RABO0374304718 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente

Algemene gegevens.
Naam ANBI:
Diaconie van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen
RSIN/Fiscaal nummer: 825646406
KVK-nummer: 76440621
Website adres: www.tweestromengemeente.nl
E-mail: m.boxel@planet.nl
Contactadres: Oude Kruisstraat 2
Postcode: 5328 AD
Plaats: Rossum (GLD)
De Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven
“een gemeente is de gemeenschap die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het college van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college van diakenen bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Beleidsvoornemens van de diaconie van de Tweestromengemeente:
– Gemeenteleden blijven aanspreken om alert te blijven op lokale armoedesituaties en om die te melden bij de diaconie;
– Gemeenteleden regelmatig op de hoogte houden van de werkzaamheden van de diaconie;
– Samenwerken met diaconieën van naburige kerkelijke gemeenten;
– Samenwerken met de burgerlijke gemeente en organisaties zoals Vluchtelingenwerk en de Voedselbank Bommelerwaard;
– Diaconale projecten promoten en ondersteunen, zoals o.a. FTP-project Colombia en Lebone Village in Zuid-Afrika.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
De colleges waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens van de diaconie treft u hieronder aan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten ‘beheer en administratie’ zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
ANBI rapport