Kerkenraad
Tweestromen-
gemeente

Kerkenraad
Tweestromengemeente 

We willen een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn voor jong en oud,
die leert van- en geïnspireerd wordt door de Geest en het Woord van God en die verantwoordelijkheid
wil nemen voor de geestelijke en materiële behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de
samenleving, waarvan wij deel uitmaken.

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit leden van de gemeente. De kerkenraad kent twee ambten: ouderling en diaken. Samen met de predikant [LINK] en de pastoraal werker [LINK] geeft de kerkenraad leiding aan de gemeente. Enkele taken van de kerkenraad zijn de zorg voor de wekelijkse erediensten en ook de zorg voor de diaconale en pastorale arbeid.

Een bijzondere rol is er voor de ouderling-kerkrentmeesters. Zij beheren de bezittingen van de gemeente en zorgen voor een goed financieel beheer. Dat financieel beheer is volgens het beleid dat door de gehele kerkenraad is gemaakt. Jaarlijks leggen de kerkrentmeesters verantwoording af aan de kerkenraad en de gehele gemeente.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de scriba:

Reina de Koeijer-Meijer

0487 – 573357

reina.de.koeijer@kpnmail.nl

Variksestraat 3 – 6624AP Heerewaarden