Informatie Tweestromengemeente

Protestantse kerk Rossum
Maasdijk 14
5328 BG Rossum
Parkeren op adres ‘Kerkplein’
Om beurten met de kerk van Heerewaarden wordt deze kerk gebruikt voor de wekelijkse erediensten. De kerk heeft een apart gedeelte genaamd de ‘Nieuwhof’, de Nieuwhof is beschikbaar voor een gezellig kopje koffie of vergaderingen. Ook wordt de ‘Nieuwhof’ verhuurd aan kleine groepen.
Protestantse kerk Hurwenen
Dorpsplein 14
5327 AS Hurwenen
Parkeren in Dorpstraat of Groenestraat
De kerk in Hurwenen is beschikbaar voor speciale diensten. Momenteel beheert ‘Stichting Hurns Kerkje’ de dagelijkse gang van zaken in de kerk.
Protestantse kerk Heerewaarden
Hogestraat 20
6624 BA Heerewaarden
Parkeren in de Veerstraat
De kerk in Heerewaarden is de oudste van onze kerken. De kerk heeft een aparte gedeelte genaamd ‘De Gaarde’. Deze locatie kan worden gebruikt voor een gezellig kopje koffie, vergaderingen, opbaring, uitdeelpunt van de voedselbank. Ook kan ‘De Gaarde’ verhuurd worden aan kleine groepen.
Onze gemeente bestaat uit 732 leden. We kennen belijdende leden, doop- en geboorteleden, blijkgevers van verbondenheid en gastleden. Blijkgevers van verbondenheid zijn dooplid of belijdend lid in een andere PKN gemeenschap.
Gastleden zijn doop- en belijdend lid van een andere kerkgenootschap dan de PKN.
Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk of via de mail aanmelden bij de scriba.

Kerkdiensten.

Maandelijks: Drie zondagen is er een eredienst in de kerk aan de Maasdijk te Rossum en één zondag is er een eredienst in Heerewaarden. Aanvang: 10.00 uur. Na afloop van de dienst wordt er in de Nieuwhof of in de Gaarde van de kerk koffie en thee geschonken. Minstens 5 x per jaar delen we Brood en Wijn.
Rond Pasen, Pinksteren en Kerst zijn er bijzondere diensten, en ook komen we bijeen voor het Avondgebed, Witte Donderdag, Goede vrijdag, Paaswake en Hemelvaartsdag. Rond Allerheiligen (1 november) herdenken wij degenen die ons zijn ontvallen.
Bij iedere kerkdienst wordt er een liturgieboekje uitgedeeld.

Pastoraat en bezoekwerk.

Aan de gemeente is een pastoraal werker verbonden: dhr. Rik Gorter. Mocht u om wat voor reden ook behoefte hebben aan informatie, een gesprek of een bezoek, voel u dan vrij om contact op te nemen (zie contactgegevens).
De gemeente kent ook een bezoekgroep. De leden van deze groep brengen regelmatig bezoeken aan gemeenteleden die daar prijs op stellen. Voor meer informatie: mw. Nellie Nughteren – de Koning.

Overlijden – Huwelijk.

Behalve voor de erediensten is de kerk ook beschikbaar voor andere activiteiten (huwelijk en begrafenis). U kunt bij een overlijden de predikant of pastoraal werker bellen.
Voor het regelen van zaken omtrent een uitvaart kunt u contact opnemen met :
mw. N. Nugteren – de Koning
0418-661264

Actie Kerkbalans

Voor de vaste kosten van de kerk en de gemeente zijn de bijdragen van de gemeenteleden van wezenlijk belang. Een belangrijk deel van de inkomsten komen binnen via de zogenaamde vaste vrijwillige bijdrage.  Dat is een bedrag dat leden en andere betrokkenen periodiek aan de gemeente geven, meestal een vast bedrag per maand. Hoe hoog dat bedrag is, bepaalt men zelf. Het is immers een vrijwillige bijdrage. Het college van kerkrentmeesters benadrukt dat iedereen vrij is, bij te dragen naar vermogen en naar draagkracht.

Solidairiteitskas

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend/dooplid vanaf 21 jaar wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas, (een fonds van de PKN voor noodlijdende gemeenten in Nederland) het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Kerkleden krijgen een folder met acceptgiro in de bus.

Kerkauto.

Gemeenteleden, die om welke reden dan ook niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, maar graag per auto naar de kerk gebracht willen worden, kunnen contact opnemen met dhr. R vd Wijngaard. Dit geldt voor zowel de wekelijkse eredienst als andere activiteiten.
Ruud van den Wijngaard
06 81 21 21 79

Bankrekeningen:

NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente
Voor de kerk:
NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Kerkrentmeesters Tweestromengemeente

KerkenNieuws.

Gemeenteleden en belangstellenden kunnen zich abonneren op KerkenNieuws. Zij ontvangen dan twee keer per maand het blad met informatie over de kerkdiensten en andere activiteiten in de Bommelerwaard.
Kosten hiervoor zijn € 27,00/jaar
Contactpersoon: mw. N. Nugteren – de Koning