MEDEDELINGEN 

Verslag van de Gemeenteavond Tweestromengemeente op woensdag 11 mei 2022 om 19.30 uur in het kerkgebouw te Rossum

Aanwezig: ca. 35 gemeenteleden (incl. kerkenraad)

Voorzitter Mari van Boxel heet de aanwezigen van harte welkom en geeft het woord aan ds. Lia Davidse voor de opening.

02.Opening

Als opening leest Lia Johannes 6:35 en geeft hierover een uitleg.

03.Avondmaal

Tijdens het Avondmaal (sacrament) wordt de uittocht van Egypte herdacht. Jezus geeft hieraan een nieuwe betekenis van brood (lichaam van Christus) en wijn (bloed van Christus) als offer van Hemzelf door liefde voor ons. Hierdoor gaat het oude leven over in nieuw leven, hetgeen met Pasen wordt herdacht.

Hoe wordt het vieren van het Avondmaal persoonlijk beleefd?

Om dit te bespreken worden 10 stellingen uitgereikt welke men kan aankruisen als het belangrijkste voor zichzelf.

De volgende stelling kwam het meest naar voren: t.w. stelling 5.

“Een feestelijke maaltijd waarin we het lijden van Jezus herdenken, maar ook zijn leven, een teken van verbondenheid met elkaar en met Jezus. En mooi dat er niemand overgeslagen wordt: iedereen is welkom” Dit werd aangevuld met stellingen 4, 6 en 10. Het Avondmaal dient in ere gehouden worden. Een bijdrage in onderlinge gesprekken hierover verdiept het beleven.

04.Beleidsplan

De PKN verplicht iedere gemeente elke 4 jaar het beleidsplan te herzien. Een kleine commissie heeft zich hierover gebogen. Deze commissie bestond uit: Lia Davidse, Rik Gorter, Bea Flierman, Johan v.d.Burgh en Mari van Boxel. Zij stelden een concept plan op welke vervolgens in het Moderamen en Kerkenraad is besproken en goedgekeurd. Het uitgangspunt van de opzet van het plan was dat het praktisch in omgang diende te zijn. De aandacht valt op het financieel plaatje hetgeen zorgelijk is. Vandaar dat de kerkenraad overweegt meer te gaan samenwerken met Kerkdriel en Zaltbommel.

Sterke kanten van onze gemeente zijn: we zijn een warme gemeente, er bestaat veel onderlinge aandacht.

Zwakke kanten zijn: bezetting kerkenraad, bezoekwerk komt wel eens tekort.

Nieuwe ouderlingen voor bezoekwerk zijn welkom.

Het pastoraat geldt voor gehele gemeente, we zijn verantwoordelijk voor elkaar. Zijn er zorgen geef dit door aan de predikant, pastoraal werker en ouderlingen.

05. Rooster van aftreden

De bezetting van de kerkenraad is, vooral naar de toekomst toe, een groot probleem.

Dit jaar treden er officieel drie kerkenraadsleden af. Gelukkig hebben ze toegezegd zolang indien mogelijk door te gaan. Indien er gezien de leeftijd van de KR leden uitvallen ontstaan zou de consequentie kunnen zijn: fuseren met andere gemeente.

Belangrijk hierin is dat vooral bij de Kerkrenmeesters een tekort is. Hieraan dient ook veel aandacht aan besteed te worden.

06. Toekomst kerkgebouwen

Hurwenen

Johan v.d. Burgh legt uit dat er stagnatie is ontstaan in de verkoop van het kerkgebouw in Hurwenen. Het CCBB is, zoals kerkelijk voorgeschreven, gevraagd voor toestemming het gebouw voor € 1,-. te verkopen aan de Stichting “administratie en beheer Hurnse kerk”. Het CCBB gaf hiervoor geen toestemming. Er diende eerst een taxatie plaats te vinden, hetgeen is gebeurd. De waarde van het gebouw werd door de taxateur geschat op plm € 200.000.-. Ook na deze taxatie gaf het CCBB geen toestemming voor de verkoop van het kerkgebouw.Er heeft hier inmiddels een vergadering met twee personen van het CCBB, de kerkrentmeesters en de kerkenraad plaatsgehad. In deze vergadering is afgesproken dat indien het anti-speculatiebeding in de verkoopovereenkomst wordt aangepast het CCBB toestemming zal geven.

Heerewaarden

Gerrit Amsing is door twee leden van de dorpsraad benaderd over de toekomst van het kerkgebouw. Men wil het gebouw in stand houden. Gerrit heeft aangegeven dat onze gemeente dit niet meer financieel kan opbrengen. Hij heeft hen gevraagd een uitgewerkt plan hiervoor in te dienen. Jan Sterken geeft aan dat de kerkrentmeesters graag op de hoogte gehouden willen worden van hetgeen dat in de KR is besproken over de verkoop. Hij verzoekt dan ook hierbij aanwezig te kunnen zijn. Wordt toegezegd. De verkoop van het kerkgebouw in Heerewaarden zal worden opgestart als de verkoop van het kerkgebouw in Hurwenen is afgerond.

07. Toekomst kerk en samenwerking met andere gemeenten

Met samenwerking wordt niet bedoeld meteen fuseren.

Gekeken kan worden in hoeverre we met Kerkdriel en Zaltbommel samen kunnen gaan. We hebben financiële tekorten en bovendien zal onze predikant over 2 jaar met emeritaat gaan. De kerkenraad zal hierover gaan nadenken en zou graag de gemeente hierbij betrekken. Het verzoek is dan ook hierover suggesties door te geven aan de scriba.

08. Evaluatie paasdiensten en avondgebeden

Paasdiensten

De diensten met Pasen in samenwerking met Zaltbommel zijn door beide predikanten positief beleefd. Het was plezierig de krachten samen te bundelen.

De communicatie vooraf naar de gemeente toe had beter gekund.

Avonddiensten

De vraag is of hiermee moet worden doorgegaan. Het betekende wel veel diensten, wat fijn is om bij elkaar te zijn, doch wel een behoorlijke belasting.

Wordt over nagedacht.

09. Diaconie

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Vanuit de diaconie waren een drietal woningen geregeld voor de vluchtelingen. De reacties uit onze gemeente omtrent de vraag om hieraan een financiële bijdrage te willen geven waren hartverwarmend. Er zijn veel toezeggingen gedaan.

De gemeente Maasdriel vangt de vluchtelingen op in Europarcs in Kerkdriel. Het is nog onduidelijk of de gemeente Maasdriel gebruik gaat maken van het aanbod van onze (en andere) gemeenten.

Veertigdagen kalender

Voor Pasen geven we ieder jaar in onze gemeente 160 Veertigdagenkalenders uit. Het is onduidelijk of de gemeenteleden hier ook echt iets mee doen. Een aantal maken er gebruik van. Ook vanuit de Vaste Burcht zijn positieve reacties ontvangen. Het idee wordt geopperd een aantal kalenders in de kerk te leggen om mee te nemen, zodat we er dan maar 50 behoeven te bestellen voor mensen die daar echt belangstelling voor hebben. Wordt over nagedacht.

Collecteafkondigingen

Alleen voor bijzondere collectes zal de dienstdoende diaken deze collectes tijdens de dienst toelichten. Het betreffen meestal collectes op initiatief van de diaconie e/o de kerkenraad.

Maandthema’s

De diaconie zal van tijd tot tijd maandthema’s introduceren. Een voorbeeld hiervan is het thema “Bommelerwaard”. Binnen dit thema hebben we gecollecteerd voor de Voedselbank Bommelerwaard, het Hospice De Samaritaan en rugzakjes voor Oekraïense vluchtelingen.

Afsluiting

We hebben een goed bezette diaconie met een goed en enthousiast team. Doch kan de diaconie dit niet alleen, diaconaat is ook een opdracht voor de gehele gemeente!

10. Beeld en geluid

Het geluid in de kerk is achterin de kerkzaal is problematisch. Dit wordt nog bekeken.

Tijdens de dienst worden ook beeldopnames gemaakt. Indien iemand er bezwaar tegen heeft dat hij/zij in beeld komt dan wordt men verzocht dit schriftelijk te melden bij Wim de Vries. Ook nieuwe ideeën kan men doorgeven aan Wim de Vries of Ruud van de Wijngaard.

Tevens een vraag van Annette Vervoort: graag piano en zang serieus op elkaar afstemmen. Annie merkt op t.a.v. de ringleiding: Hoorapparaat suist bij zingen.

Deze vragen worden meegenomen.

11. Open kerk

In de maanden juli en augustus wordt er open kerk gehouden. Corrie v.d. Wijngaard stopt met de coördinatie hiervan. Daarom wordt een opvolg(st)er gezocht. Graag opgeven bij de scriba, Reina de Koeijer. Indien niemand zich hiervoor meldt, zijn we genoodzaakt ermee te stoppen.

12. Rondvraag

Ruud v.d. Wijngaard : zou graag het verslag van deze gemeenteavond ontvangen. Er volgt een discussie over de verspreiding van het verslag. Opgemerkt wordt dat er verschillende keren verslagen van vorige gemeenteavonden in de kerk waren gelegd om mee te nemen. Er werd praktisch door niemand gebruik van gemaakt. Wordt meegenomen ter bespreking in de kerkenraad.

13. Sluiting

Ter afsluiting van de bijeenkomst spreekt Rik Gorter een gebed uit.

Mari van Boxel bedankt de aanwezigen voor hun positieve inbreng. Heeft men punten ter bespreking dan kan men deze doorgeven aan de scriba.

Preses scriba

B.Flierman R.de Koeijer-Meijer