MEDEDELINGEN 

Mededeling 9 juni: de notulen van de Gemeenteavond op 11 mei jl.
(Deze avond is teerug te zien op Kerkdienstgemist)

NOTULEN

Gemeenteavond Tweestromengemeente op woensdag 11 mei 2022 om

19.30 uur in het kerkgebouw te Rossum

Aanwezig: ca. 35 gemeenteleden (incl. kerkenraad)

Welkom

Voorzitter Mari van Boxel heet de aanwezigen van harte welkom en geeft het woord aan ds. Lia Davidse voor de opening.

02.Opening

Als opening leest Lia Johannes 6:35 en geeft hierover een uitleg.

03.Avondmaal

Tijdens het Avondmaal (sacrament) wordt de uittocht van Egypte herdacht. Jezus geeft hieraan een nieuwe betekenis van brood (lichaam van Christus) en wijn (bloed van Christus) als offer van Hemzelf door liefde voor ons. Hierdoor gaat het oude leven over in nieuw leven, hetgeen met Pasen wordt herdacht.

Hoe wordt het vieren van het Avondmaal persoonlijk beleefd?

Om dit te bespreken worden 10 stellingen uitgereikt welke men kan aankruisen als het belangrijkste voor zichzelf.

De volgende stelling kwam het meest naar voren: t.w. stelling 5.

“Een feestelijke maaltijd waarin we het lijden van Jezus herdenken, maar ook zijn leven, een teken van verbondenheid met elkaar en met Jezus. En mooi dat er niemand overgeslagen wordt: iedereen is welkom” Dit werd aangevuld met stellingen 4, 6 en 10. Het Avondmaal dient in ere gehouden worden. Een bijdrage in onderlinge gesprekken hierover verdiept het beleven.

04.Beleidsplan

De PKN verplicht iedere gemeente elke 4 jaar het beleidsplan te herzien. Een kleine commissie heeft zich hierover gebogen. Deze commissie bestond uit: Lia Davidse, Rik Gorter, Bea Flierman, Johan v.d.Burgh en Mari van Boxel. Zij stelden een concept plan op welke vervolgens in het Moderamen en Kerkenraad is besproken en goedgekeurd. Het uitgangspunt van de opzet van het plan was dat het praktisch in omgang diende te zijn. De aandacht valt op het financieel plaatje hetgeen zorgelijk is. Vandaar dat de kerkenraad overweegt meer te gaan samenwerken met Kerkdriel en Zaltbommel.

Sterke kanten van onze gemeente zijn: we zijn een warme gemeente, er bestaat veel onderlinge aandacht.

Zwakke kanten zijn: bezetting kerkenraad, bezoekwerk komt wel eens tekort.

Nieuwe ouderlingen voor bezoekwerk zijn welkom.

Het pastoraat geldt voor gehele gemeente, we zijn verantwoordelijk voor elkaar. Zijn er zorgen geef dit door aan de predikant, pastoraal werker en ouderlingen.

05. Rooster van aftreden

De bezetting van de kerkenraad is, vooral naar de toekomst toe, een groot probleem.

Dit jaar treden er officieel drie kerkenraadsleden af. Gelukkig hebben ze toegezegd zolang indien mogelijk door te gaan. Indien er gezien de leeftijd van de KR leden uitvallen ontstaan zou de consequentie kunnen zijn: fuseren met andere gemeente.

Belangrijk hierin is dat vooral bij de Kerkrenmeesters een tekort is. Hieraan dient ook veel aandacht aan besteed te worden.

06. Toekomst kerkgebouwen

Hurwenen

Johan v.d. Burgh legt uit dat er stagnatie is ontstaan in de verkoop van het kerkgebouw in Hurwenen. Het CCBB is, zoals kerkelijk voorgeschreven, gevraagd voor toestemming het gebouw voor € 1,-. te verkopen aan de Stichting “administratie en beheer Hurnse kerk”. Het CCBB gaf hiervoor geen toestemming. Er diende eerst een taxatie plaats te vinden, hetgeen is gebeurd. De waarde van het gebouw werd door de taxateur geschat op plm € 200.000.-. Ook na deze taxatie gaf het CCBB geen toestemming voor de verkoop van het kerkgebouw.Er heeft hier inmiddels een vergadering met twee personen van het CCBB, de kerkrentmeesters en de kerkenraad plaatsgehad. In deze vergadering is afgesproken dat indien het anti-speculatiebeding in de verkoopovereenkomst wordt aangepast het CCBB toestemming zal geven.

Heerewaarden

Gerrit Amsing is door twee leden van de dorpsraad benaderd over de toekomst van het kerkgebouw. Men wil het gebouw in stand houden. Gerrit heeft aangegeven dat onze gemeente dit niet meer financieel kan opbrengen. Hij heeft hen gevraagd een uitgewerkt plan hiervoor in te dienen. Jan Sterken geeft aan dat de kerkrentmeesters graag op de hoogte gehouden willen worden van hetgeen dat in de KR is besproken over de verkoop. Hij verzoekt dan ook hierbij aanwezig te kunnen zijn. Wordt toegezegd. De verkoop van het kerkgebouw in Heerewaarden zal worden opgestart als de verkoop van het kerkgebouw in Hurwenen is afgerond.

07. Toekomst kerk en samenwerking met andere gemeenten

Met samenwerking wordt niet bedoeld meteen fuseren.

Gekeken kan worden in hoeverre we met Kerkdriel en Zaltbommel samen kunnen gaan. We hebben financiële tekorten en bovendien zal onze predikant over 2 jaar met emeritaat gaan. De kerkenraad zal hierover gaan nadenken en zou graag de gemeente hierbij betrekken. Het verzoek is dan ook hierover suggesties door te geven aan de scriba.

08. Evaluatie paasdiensten en avondgebeden

Paasdiensten

De diensten met Pasen in samenwerking met Zaltbommel zijn door beide predikanten positief beleefd. Het was plezierig de krachten samen te bundelen.

De communicatie vooraf naar de gemeente toe had beter gekund.

Avonddiensten

De vraag is of hiermee moet worden doorgegaan. Het betekende wel veel diensten, wat fijn is om bij elkaar te zijn, doch wel een behoorlijke belasting.

Wordt over nagedacht.

09. Diaconie

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Vanuit de diaconie waren een drietal woningen geregeld voor de vluchtelingen. De reacties uit onze gemeente omtrent de vraag om hieraan een financiële bijdrage te willen geven waren hartverwarmend. Er zijn veel toezeggingen gedaan.

De gemeente Maasdriel vangt de vluchtelingen op in Europarcs in Kerkdriel. Het is nog onduidelijk of de gemeente Maasdriel gebruik gaat maken van het aanbod van onze (en andere) gemeenten.

Veertigdagen kalender

Voor Pasen geven we ieder jaar in onze gemeente 160 Veertigdagenkalenders uit. Het is onduidelijk of de gemeenteleden hier ook echt iets mee doen. Een aantal maken er gebruik van. Ook vanuit de Vaste Burcht zijn positieve reacties ontvangen. Het idee wordt geopperd een aantal kalenders in de kerk te leggen om mee te nemen, zodat we er dan maar 50 behoeven te bestellen voor mensen die daar echt belangstelling voor hebben. Wordt over nagedacht.

Collecteafkondigingen

Alleen voor bijzondere collectes zal de dienstdoende diaken deze collectes tijdens de dienst toelichten. Het betreffen meestal collectes op initiatief van de diaconie e/o de kerkenraad.

Maandthema’s

De diaconie zal van tijd tot tijd maandthema’s introduceren. Een voorbeeld hiervan is het thema “Bommelerwaard”. Binnen dit thema hebben we gecollecteerd voor de Voedselbank Bommelerwaard, het Hospice De Samaritaan en rugzakjes voor Oekraïense vluchtelingen.

Afsluiting

We hebben een goed bezette diaconie met een goed en enthousiast team. Doch kan de diaconie dit niet alleen, diaconaat is ook een opdracht voor de gehele gemeente!

10. Beeld en geluid

Het geluid in de kerk is achterin de kerkzaal is problematisch. Dit wordt nog bekeken.

Tijdens de dienst worden ook beeldopnames gemaakt. Indien iemand er bezwaar tegen heeft dat hij/zij in beeld komt dan wordt men verzocht dit schriftelijk te melden bij Wim de Vries. Ook nieuwe ideeën kan men doorgeven aan Wim de Vries of Ruud van de Wijngaard.

Tevens een vraag van Annette Vervoort: graag piano en zang serieus op elkaar afstemmen. Annie merkt op t.a.v. de ringleiding: Hoorapparaat suist bij zingen.

Deze vragen worden meegenomen.

11. Open kerk

In de maanden juli en augustus wordt er open kerk gehouden. Corrie v.d. Wijngaard stopt met de coördinatie hiervan. Daarom wordt een opvolg(st)er gezocht. Graag opgeven bij de scriba, Reina de Koeijer. Indien niemand zich hiervoor meldt, zijn we genoodzaakt ermee te stoppen.

12. Rondvraag

Ruud v.d. Wijngaard : zou graag het verslag van deze gemeenteavond ontvangen. Er volgt een discussie over de verspreiding van het verslag. Opgemerkt wordt dat er verschillende keren verslagen van vorige gemeenteavonden in de kerk waren gelegd om mee te nemen. Er werd praktisch door niemand gebruik van gemaakt. Wordt meegenomen ter bespreking in de kerkenraad.

13. Sluiting

Ter afsluiting van de bijeenkomst spreekt Rik Gorter een gebed uit.

Mari van Boxel bedankt de aanwezigen voor hun positieve inbreng. Heeft men punten ter bespreking dan kan men deze doorgeven aan de scriba.

Preses scriba

B.Flierman R.de Koeijer-Meijer


Uitnodiging voor 10 juni, Bruchem:

Onze organisten Reinart en Jeline Bragt organiseren op vrijdagavond 10 juni een samenzangavond met als thema “Hoop” in de kerk van Bruchem aan het kerkplein. Het programma bestaat uit bekende psalmen, gezangen en andere christelijke liederen. De deuren van de kerk gaan open om 19:00; aanvang 19:30. De toegang is vrij, maar er is wel een collecte bestemd voor de werkvakantie Bulgarije. Vanuit de regio organiseert een groep jongeren deze werkvakantie naar een kindertehuis in Bulgarije om daar te klussen waar dat nodig is en om kinderwerk te doen.

De avond wordt muzikaal begeleid door Reinart en Jeline Bragt op orgel en piano, Arjaan van Eck- trompet, Sietse van Eck- drum, Corrianne van Wijnen – dwarsfluit en Dirk Jan van Horssen – klarinet.

Iedereen is welkom!Mededeling 14 maart:

Opvang vluchtelingen uit de Oekraïne.

Donderdag 10 maart heeft de kerkenraad vergaderd om te bespreken wat wij zouden kunnen doen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Natuurlijk kan iedereen privé vluchtelingen in huis nemen, maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan.

De kerkenraad overweegt het volgende. We huren als kerkelijke gemeente een huis of een appartement en stellen dat beschikbaar voor vluchtelingen uit de Oekraïne. De toewijzing van vluchtelingen loopt via de burgerlijke gemeente.

We zouden het fijn vinden als dit initiatief zou worden gesteund door onze gemeente.

We hebben de volgende vragen voor u:

1. Weet u of er ergens in Hurwenen, Rossum of Heerewaarden een huis of een appartement in de vrije sector beschikbaar is of binnenkort beschikbaar komt die wij voor minimaal één jaar zouden kunnen huren? Of andere woonruimte?

2. Zou u gedurende minimaal één jaar maandelijks een vaste financiële bijdrage willen leveren om de kosten van huur en verdere vaste lasten te dekken?

3. Zou u eventueel beschikbaar willen/kunnen zijn om deze vluchtelingen te begeleiden en om ze wegwijs te maken in onze maatschappij?

4. Kent u iemand die hun taal spreekt en die als vertaler zou willen helpen?

5. Heeft u mogelijk nog andere suggesties voor ons?

Uw reacties ontvangt de diaconie graag, liefst per email, via onderstaand adres van Wim de

Vries. Uiteraard kunt u ook één van de andere diakenen aanspreken!

De gegevens van Wim: wimdiaconie[at]gmail.com – Mobiel nummer: nul-zes-40 643 649


Mededeling 1 maart:

Avondgebeden in de Veertigdagentijd
Vanaf 16 maart starten we met ons Oecumenisch Avondgebed. Op vier woensdagavonden komen we bij elkaar van 19.30 – 20.00 uur in de kerk aan de Maasdijk in Rossum.
We zijn onderweg naar Pasen. Dit jaar is ons thema ‘Kom uit je bubbel’.
Dit heeft alles te maken met vertrouwen. Vertrouwen is soms ver weg. We spreken van een vertrouwenscrisis waarin we leven.
Er is weinig vertrouwen in de overheid, in de media, tussen mensen van verschillende sociale of culturele groeperingen. Tegelijk is er een diep verlangen naar vertrouwen. We willen ons veilig kunnen voelen, ook bij elkaar. Je kunt je opsluiten in een eigen bubbel met een eigen geluid en waarheid. Zo groeit wantrouwen. Je kunt je ook openstellen om mensen die anders zijn en anders denken beter te leren kennen. Kiezen voor de open ontmoeting, ook al kun je teleurgesteld worden.

Jezus ging de weg van vertrouwen. Hij zag de lijdende mens en gaf hen nieuwe hoop. Zijn eigen leven werd hierdoor een lijdensweg, toch ging Hij door. Hij hield zich vast aan het vertrouwen dat God deze weg zou zegenen.

Iedereen is van harte welkom voor het avondgebed.
Data: 16, 23, 30 maart en 6 april. Tijd: 19.30 – 20.00 uur. Locatie: Kerk aan de Maasdijk in Rossum.

Palmpasen, 10 april
Gewijzigde aanvangstijd:
De Oecumenische kerkdienst in de Kerk aan de Maasdijk in Rossum op Palmpasen begint om 11 uur


Mededeling 20 februari:

Beste Gemeente,
De kerkenraad van onze Prot Tweestromengemeente heeft het besluit overgenomen van PKN Utrecht om vanaf a.s. zondag, de erediensten weer gezamenlijk te vieren in de kerk aan de Maasdijk in Rossum of in de kerk aan de Hogestraat in Heerewaarden. U hoeft zich niet meer van te voren op te geven.


Mededeling 10 januari:

Kerkbalans 2022 – Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Het is half januari en dan gaan de kerkbalans vrijwilligers weer op pad om uw toezegging te vragen
voor Kerkbalans 2022 . Het thema voor de actie Kerkbalans 2022 is:

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.

We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze gemeente. Op zaterdag 15 januari zullen om 12.00 uur bij alle protestantse kerken de klokken geluid worden als aankondiging van de start van de Aktie Kerkbalans 2022.

In de week van 17 januari zal de bekende Actie Kerkbalans enveloppe bij u in de bus worden gedaan. In deze enveloppe vindt u de informatiefolder over het werk en de begroting van onze gemeente. Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan de Protestantse Tweestromengemeente Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-pandemie anders zal verlopen dan eerdere jaren, daarom vragen we u de antwoordenveloppe in de te bus doen bij de vrijwilliger. Vermeldt u op de antwoordenveloppe graag uw straat en huisnummer. Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse kou en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

Vanaf 21 nov 2021

Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen, zijn de volgende activiteiten tot onze spijt stopgezet tot de situatie voldoende verbeterd zal zijn:
De gespreksgroepen
De koffieochtenden
De wandelingen
De breigroep (Heerewaarden)

Collectes

U kunt bij wijze van collecte een gift overmaken via de bank.
Voor de diaconie: NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente
Voor de kerk (kerkrentmeesters): NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Protestantste Tweestromengemeente te Rossum